PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Rybníky na Třeboňsku

Území MAS Třeboňsko má v současné době rozlohu 1032,6 km2, přičemž začleňuje celkem 63 členských obcí. Tento region je obecně znám vysokým počtem rybníků, které činí z Třeboňské oblasti unikátní příklad fungující kulturní krajiny. Rybníky a jejich soustavy jsou zejména v jižních Čechách považovány za cenné kulturní dědictví, které se po staletí podílí na spoluvytváření krajinného rázu území a v minulosti bylo zvažováno dokonce jejich začlenění mezi památky UNESCO. Zásadním způsobem také ovlivňují cestovní ruch. Rybniční soustavy jsou umístěny nejen v intravilánu obcí, ale především ve volně krajině. Staly se její nedílnou součástí, která má význam nejen pro hospodářskou činnost, ale také pro ochranu přírody.

Přesto nejsou rybniční soustavy ani rybníky samotné na Třeboňsku dosud systematicky evidovány. Pouze u několika konkrétních rybníků, a se zřetelem na další problematiku, byla evidence zpracována méně známými monografiemi, které však vznikly již v minulém století a nejsou tedy aktuální. Na základě jednání expertní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci SOA Třeboň, CHKO Třeboňsko, NPÚ, Rybářství Třeboň, Rybářství Kardašova Řečice a MAS Třeboňsko, bylo konstatováno, že skutečně relevantní soupis rybničních soustav nacházejících se v regionu neexistuje, ačkoli jsou zástupci těchto organizací často dotazováni širokou veřejností právě v souvislosti s nimi. Proto se podíleli na realizaci tohoto projektu, který zpřístupní veřejnosti nejdůležitější informace o rybničních soustavách z různých hledisek. Zároveň bylo konstatováno, že realizací tohoto projektu dojde k vytvoření základu pro pozdější širokou inventarizaci rybničních ploch na celém území Jihočeského kraje, jejichž počet je odhadován na více než dva tisíce a která si vyžádá nesrovnatelně vyšší finanční náklady.