PROHLEDÁVÁNÍ DATABÁZE

Velký Tisý

Obec
Lomnice nad Lužnicí
MAS
MAS Třeboňsko
Mikroregion
Třeboňsko
Katastr
Lomnice nad Lužnicí
Obec s RP
Třeboň
Okres
Jindřichův Hradec
Provozovatel
Rybářství Třeboň a.s.
Výměra
313,53 ha
Soustava
Tisská
Infocentrum
Třeboň
Majitel
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Využití
chovný s možností dalšího využití
Bašta
Šaloun
CHKO
ano
Další využití
Přírodní ornitologická rezervace
Napájení
Byl vybudován na Miletínském potoce. Je bohatě napájen Zlatou stokou, která se do něj vlévá několika stokami na jižní straně, kde stačí napájet řadu dalších rybníků, včetně Malého Tisého. I z jeho hráze se odděluje několik stok, které vyživují rybníky Velký a Malý Dubovec, dále Velký a Malý Panenský a také Černičný rybník. Pod jeho hrází se nachází sádka Šaloun postavené Štěpánkem Netolickým, které slouží svému původnímu účelu dodnes. Hlavní výpust rybníka tvoří kamenná štola o rozměrech 110×190 cm hrazená dvěma dřevěnými lopatkami.
Technologické zajímavosti
Velký Tisý je rybník v Jihočeském kraji, který je pátý největší v celé České republice. Je druhý největší v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se nedaleko Lomnice nad Lužnicí 10 km severně od Třeboně u silnice na Veselí nad Lužnicí. Vodní plocha má rozlohu 317 ha. Hráz rybníka je 1850 m dlouhá a 5 m vysoká a zadržuje asi 4 mil. m³ vody. Dosahuje hloubky 3,4 m. Leží v nadmořské výšce 421 m.
Datum vzniku
1505
Historické souvislosti
Rybník byl dostavěn Štěpánkem Netolickým jako jeden z prvních velkých rybníků Třeboňska v roce 1505. V letech 1506–20 byla postavena Zlatá stoka, která obtéká rybník z jihu a stala se pro něj stálým zdrojem vody. Hráze byly upraveny a rybník zvětšen Jakubem Krčínem roku 1569, přesto je hluboký kolem jednoho metru..
Biologické zajímavosti
Spolu s rybníkem Malý Tisý je od roku 1957 součástí národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Je zde důležité hnízdiště a shromaždiště ptactva. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších českých a mezinárodních rezervací.
Velký a Malý Tisý je národní přírodní rezervace ev. č. 498 poblíž města Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec ležící na území CHKO Třeboňsko. Řadí se mezi nejvýznamnější rybniční rezervace v Česku a je významná rozsáhlým litorálním porostem na březích rybníků. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko a je evidována i v rámci světové organizace UNESCO jako biosférická rezervace, Natura 2000 a další. Důvodem ochrany je jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací v Česku. Význam má i z pohledu entomologického.

Součástí rezervace je 11 větších rybníků, mimo jiné i dvojice rybníků Velký a Malý Tisý, které daly lokalitě název. Pro rybníky v rezervaci je charakteristické, že mají velmi členité pobřeží tvořené zarostlými břehy, zátokami, poloostrovy a ostrůvky. Na břehy volně navazují podmáčené louky, lesy, vřesoviště a pole. Vlivem rozmanitosti různých stanovišť se zde nachází bohatá řada druhů z flory i fauny, které zde sídlí. Hlavně ptactvo využívá lokalitu jako důležitou migrační zastávku či shromaždiště před pravidelnými tahy.

I přes to, že je lokalita po desetiletí chráněna, došlo nevhodnými hospodářskými zásahy v podobě nadměrného chovu ryb od 50. let 20. století k postupné degradaci a ústupu litorálních porostů. Od 90. let 20. století se ochranáři snaží snižováním počtu nasazovaných ryb a změnou jejich druhové skladby společně s vodohospodářskými zásahy do výšky vodní hladiny rybníku Velký Tisý podpořit rozvoj rákosových porostů. Výsledky těchto opatření ukázaly, že na obnovu porostů by i za vhodných podmínek byla potřeba doba dosahující až desítek let.
Dostupnost
Hráz je dostupná po zpevněné cestě.
Turistické zajímavosti v okolí
Kostel sv. Václava v Lomnici nad Lužnicí byl založen v roce 1359 Vilémem ml. z Landštejna (vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř Českého království) původně jako hradní kaple Božího Těla a sv. Petra a Pavla. Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys, s rozvrhem lomené a parabolické křížové klenby presbytáře s opěráky. Strop lodi byl zřejmě podobně jako dnes plochostropý, pravděpodobně s dřevěným trámovým stropem.
Naučná stezka Naučná stezka Velký Lomnický měří celkem 6,5 km a má 15 stanovišť. 1. etapa byla zrealizována v roce 2001, tehdy měla 12 stanovišť a délku 5,4 km.
Velký a Malý Tisý Národní přírodní rezervace (NPR) Velký a Malý Tisý patří svou rozlohou k největším a nejvýznamnějším mokřadům v České republice
Přírodní památka "Slepičí vršek" chrání na ploše cca 1.8 ha význačný geomorgologický útvar, písečný přesyp s charakteristickou psamofilní (pískomilnou a teplomilnou) florou a faunou. Přesyp vznikl koncem doby ledové či počátkem doby poledové navátím jemného písku západními větry z náplavů nedaleké řeky Lužnice.
Nadějská rybniční soustava Založena Krčínem v letech 1577–1579 Dokončena Šustou v poslední čtvrtině 19. stol.

Informační středisko: náměstí 5. května 133, Stará radnice, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
E-mail: info@iks.lomnice-nl.cz
GPS
49°3'40.799"N, 14°42'59.507"E

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz